‌چکیده محتوای فایل

هر سال دولت باید سیاستهای کلان اقتصادی ومالی ونیز پیش بینی کلی دریافتها و پرداختهای خود را با توجه به هدفها وسیاستهای برنامه برای سال بعد مشخص ومعین سازد ته بودجه سال بعد براساس آن تنظیم شود .معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری که مسوولیت تهیه پیش نویس مقدماتی بخشنامه بودجه را به عهده دارد اقدام به ...

‌فهرست

صدور بخشنامه بودجه
پیش نویس بخشنامه بودجه
تصویب بخشنامه بودجه
مفاد بخشنامه بودجه کل
تهیه وتنظیم بودجه در دستگاههای اجرایی
مسوولیت تهیه بودجه دستگاهها
دستگاههای اجرایی ملی و محلی
نقش شورای برنامه ریزی استان
ابعاد رسیدگی بودجه در استان ها
وظایف دستگاههای اجرایی در پیشنهاد بودجه
وظایف معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی
کنترل بودجه های پیشنهادی
تصویب در هیات وزیران

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید