‌چکیده محتوای فایل

شناسايي وجدا سازي وحذف هزينه هاي عناصر غير لازم از محصول وخدمات يعني علاوه بر كاهش، اجتناب از هزينه صورت مي گيرد.
بكارگيري فناوري وتوسعه دانش وخلق محصول جديد.بعبارت ديگر بكارگيري تمام تغييرات موجود به سود محصول....

‌فهرست

سازمان بعنوان یک سیستم
تعاریف ارزش
خلق ارزش
انواع تفکر خلق ارزش
زنجیره ارزش
مدیریت زنجیره ارزش
تحول استراتژیک و زنجیره ارزش
زنجیره ارزش در لطیف و حریر

لطفا برای حمایت از ما، فایل های مورد نیاز خود را با هزینه اندک خریداری کنید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید