‌چکیده محتوای فایل

حرکت ماهواره به دور زمین نیروی جاذبه زمین روی ماهوار ه کاری انجام نمیدهد. در شکل روبرو جابجایی ونیرویی که فرد بر جعبه وارد میکند برهم عمود هستند وکار انجام نمی شود ...

‌فهرست

اهداف درس
انرژی وتبدیل های آن
عوامل دیگر در انجام کار
عوامل مهم کار
انجام کاردر دوحالت
تعریف کار
آزمایش
انرژی موردنیازبدن نوجوان فعال

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید