‌چکیده محتوای فایل

گلها به رنگ بنفش تیره بوده و بندرت سفید رنگ می باشند. قسمت خارجی کاپیتولها برجسته و پولک مانند است و از تعداد زیادی زواید خار مانند تشکیل شده اند.

‌فهرست

مشخصات گیاه
نیاز اکولوژی
مواد موثره
خواص درمانی
مواد و عناصر غذایی مورد نیاز
آماده سازی خاک
روش کاشت
مراقبت و نگهداری
برداشت
آفات
بیماریها
فهرست و منابع