‌چکیده محتوای فایل

فرمول شما حاوی تقسین یک عدد بر صفر است. ممکن است ورودی خارج قسمت، صفر یا تهی باشد آن را بررسی کنید. فرمول شما نمی تواند یک نتیجه منطقی را برگشت دهد. آرگومان های همه تابع ها را بررسی کنید...

‌فهرست

Objectives
Introducing
Version history
Open the Excel
Navigating a Worksheet
Data types
Formula
operators
Formula Comparison
order of precedence
Ribbon
Entering Functions with AutoSum
Mathematical function
...

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید