‌چکیده محتوای فایل

نوع خاصی از انرژی که رسپتور بيشترين حساسيت را نسبت به آن دارد. برای مثال: نور محرک مناسب برای سلولهای استوانه ای و مخروطی چشم است و نمی تواند با تحريک گيرنده های تماسی پوست ( ماننداجسام مايسنر) سبب حس لمس گردد...

‌فهرست

Nervous System
Parts of neurons
سیناپس
سيناپس الکتريکی
سيناپس شيميايی
مکانیسم رهایش میانجی
انواع میانجی های عصبی
گیرنده های حسی
اجتماع نرونی
واگرایی پیام
همگرایی پیام
مهار جانبی
سیستم حسی
گيرنده های تماسی
سيستم سرکوب درد در مغز و نخاع
انواع فيبرهای عصبی
مسیرهای انتقال حس
ناحيه ارتباطی
ساقه مغز
نقش سیستم مشبک
اعمال مخچه
اختلالات بالینی مخچه
اختلالات عملکرد هسته های قاعده ای
انتقال پیامهای حرکتی از قشر به عضلات
دستگاه لیمبیک
تکلم و ارتباط
یادگیری و حافظه
مکانیسمهای پیشنهادی برای حافظه
روان پریشیها و دمانس
جریان خون مغز

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید