‌چکیده محتوای فایل

هنگام صحبت كردن : 
- مطمئن شويد كه شنونده فرصت سوال يا اظهار نظر كردن را دارد.
- سعي كنيد خود را جاي شنونده قرار دهيد و احساسات او را در نظر بگيريد.
- آنچه را مي‌خواهيد بگوييد، واضح بيان كنيد.
- به شنونده نگاه كنيد.
- مطمئن شويد كه آنچه كه مي‌گوييد با تن صدا و زبان بدني شما هماهنگي دارد.
- تن و آهنگ صداي خود را تغيير دهيد.
- مبهم صحبت نكرده و با بيان جزئيات زياد مو ضوع را پيچيده نكنيد.
- از ديدن علائم آشفتگي در شنونده غفلت نكنيد....

‌فهرست

مهارت بر