‌چکیده محتوای فایل

مجموعه بهم پيوسته اعضاي يك سازه را قاب مي ناميم . اصولا در ساختمانهاي فولادي نحوه اتصال و رفتار قطعات نسبت به يكديگر در تكيه گاه (محل تقا طع اعضا) در محاسبات حائز اهميت مي باشد . چون بدون در نظر گرفتن چگونگي رفتار قطعات نسبت به هم ،تعيين مشخصات مقاطع ستونها وپلها ميسر نيست . ساختمانهاي فولادي بر حسب نوع اتصالات درتكيه گاه كه براي ....

‌فهرست

انواع اتصالات تیر به ستون
انواع اتصالات پای ستون
اتصال دو تیرآهن به هم و تولید ستون
اتصالات بادبندها به ستونها وتیرها