‌چکیده محتوای فایل

یکی از روشهای مهم شکل دادن  فلزات نورد است که دارای ویژگی های زیر است:
- نوعی فرآیند تغییر شکل پلاستیک است.
-از حجم یا فلزی که شکل داده می شود چیزی کم نمی شود به عبارت دیگر براده برداری از فلز انجام نمی گیرد.
-نورد یکی از فرآيند هاي كارگرم است...

‌فهرست

معرفی
مكانيسم اثرگذاري غلتك نورد بروي قطعه
انواع نورد
قفسه های نورد
عیوب نوردی
عوامل موثر ایجاد انواع عیوب در قطعات
معرفی چند نوع نورد

این فایل