‌چکیده محتوای فایل

هیدروکسیدها:
هر گاه فلزی مانند Na,K,Mg بیک گروه OH- متصل باشند در این صورت زوج الکترون فلز به اکسیژن منتقل شده و یون OH- زوج مشترک با هیدروژن را جذب نمی کند و برای هیدروژن OH- تمایلی برای آزاد ساختن H+ وجود ندارد. در نتیجه این ترکیب ها رفتار بازی دارند.
و ... .

‌فهرست

اسید ها و باز ها
تعادل های آبی
الکتروشیمی
شیمی عناصر غیر فلزی
شیمی فلزات 1
شیمی فلزات (2): ترکیب های کوئوردیناسیون

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید