‌چکیده محتوای فایل

بوسيله اسپكتروفتومتر شدت رنگ محلولها را با دقت اندازه گيري مي كنند.
دستگاههائي كه براي رنگ سنجي به كار برده مي شوند الكتروفتومترو يا اسپكتروفتومتر ناميده مي شوند.
 شماي ساده زير قسمتهاي مختلف يك الكتروفتومتر را نشان مي دهد.

‌فهرست

کاربرد اسپکتروفتومتری در بیوشیمی
اندازه گيري غلظت يك محلول
قانون بیر لامبرت
میزان عبور یا ترانسمیتانس
نحوه درجه بندی دستگاه اسپکتروفوتومتر
روش كار و اندازه گيري جذب يك محلول
روشهاي جدا كردن مواد از يكديگر
آزمايش قندها يا گلوسيدها
واكنشهاي اختصاصي قندها
تعیین تیتر محلول بندیکت
تعیین مقدار قند احیا کننده
گلوكزاوری
جستجوی گلوکز در ادرار
ليپيدها يا چربي ها
كلسترول
کاربرد عدد صابونی
اندیس صابونی
انديس پراكسيد
اسيدهاي آمينه و پروتئين ها
نقطه ايزوالكتريك اسيدهاي آمينه و پروتئينها
آنزيم ها
منابع فارسی
منابع انگلیسی

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید