‌چکیده محتوای فایل

آب يكی از اساسی ترين نياز انسان و در اين حال يكی از مهمترين راه های انتقال و شيوع بيماری هاي كشنده ای مانند وبا، حصبه و ... است. از طرفی مقدار آب سالمی كه يک انسان ميتواند با خود حمل كند بسيار محدود بوده و بسته به شرايط حداكثر به اندازه نياز چند روز است و به علت آلودگی منابع آب، نميتوان به آسانی به منابع آب سطحی و حتی زير زمينی اعتماد كرد؛ اين موضوع نياز به يک روش جهت تصفيه آب در شرايطی مانند بحران، جنگ و ... .

‌فهرست

ميكرو ارگانسيم های بيماری زا
ويروس های موجود در آب
باکتری های موجود در آب
تک یاخته های موجود در آب
انگل های موجود در آب
تصفيه آب
روش های تصفيه آب
حذف آلودگی ميكروبی
حذف مواد سمی و شيميایی
کلر
الكترودياليز
و ...

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید