‌چکیده محتوای فایل

بيوانرژتيک: مطالعه تغييرات انرژي در واكنش هاي بيوشيميايي است.
- در بيو انرژتيک تنها به انرژي حالت ابتدايي و انتهايي اجزاي واكنش توجه مي شود.
- بيو انرژتیک به چگونگي انجام واكنش (مكانيسم واكنش) و زمان لازم براي انجام واكنش اشاره نمي كند.
و ... .

‌فهرست

بيوانرژتيک
ترموديناميک
كاربرد قوانين ترموديناميک
قوانین ترموديناميک
عوامل مهم در پيشرفت واكنش شيميايی
تغيير انرژي آزاد ΔG
پيشگويي انجام واكنش از روي علامت ΔG
محاسبه ΔG
فرايند هاي انرژي زا و انرژي گير در سلول
ATP
تركيبات پرانرژي سلول
فسفاژن ها
چرخه ATP/ADP
ارتباط بين كراتين فسفات و ATP
فسفريلاسيون گلوكز
فعال سازي اسيد چرب
آنزيم آدنيليل كيناز (ميوكيناز)
آنزيم هاي نوكلئوزيد
چگونگي توليد ATP از ADP
توليد ATP در سطح سوبسترا

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید