‌چکیده محتوای فایل

خطای کاتوره ای: اصولا تمام عوامل موجود که تاثير آن ها مستقل از کميات موجود در آزمايش ماست می توانند توليد خطای کاتوره ای کنند. به همين علت پراکندگی حول ميانگين نسبتا يکنواخت است يا به عبارتی ديگر احتمال مثبت يا منفی بودن اين خطا يکی است.
تغييرات دما، رطوبت، جريانات جوی، تغييرات جريانات برق، خود شخص اندازه گير می توانند عامل توليد خطای کاتوره ای باشند.

‌فهرست

خطای تخمينی يک کميت
انواع خطا ها
محاسبه خطا برای داده ها
نمودار
کاغذ ميليمتری
کاغذ نيم لگاريتمی
کاغذ لگاريتمی

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید