‌چکیده محتوای فایل

شیمی موجودات زنده که بیش از نیمی از وزن خشک بدن آن ها را تشکیل  می دهد، حول محور کربن دور می زند.
اتم کربن برای پر کردن الکترون های قشر بیرونی خود نیاز به چهار الکترون دارد ( آرایش هشت تایی ).
ترکیب اتم های کربن با یکدیگر و ایجاد اتصالات کربن ـ کربن بسیار با ثبات بوده و از نظر زیستی حائز اهمیت بسیار است.

‌فهرست

کلیات
کربوهیدرات ها
لیپید ها
پروتئین ها
آنزیم ها
اسید های نوکلئیک
ویتامین ها و کوآنزیم ها
اصول بیو انرژیک
متابولیسم کربوهیدرات ها
متابولیسم لیپید ها
زنجیره تنفسی، چرخه کربس
انتقال الکترون و فسفوریلاسیون اکسیداتیو
فتوسنتز
متابولیسم ترکیبات نیتروژن دار
بیوسنتز اسید های نوکلئیک و پروتئین ها

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید