‌چکیده محتوای فایل

معرفی برخی انواع ثابت تعادل:
1. تفکيک خود به خودی آب.
2. ثابت اسيدی.
3. ثابت تعادل بازی.
4. ثابت تشکيل کمپلکس.
5. ثابت انحلال پذيری.

‌فهرست

روش کار يک تجزيه شيميايی
كروماتوگرافی
مراحل يک تجزيه شيميایی
تعادل شيميایی
مولاريته
يونش آب
عوامل موثر بر تعادل شيميایی
تجزيه وزنی و انحلال پذيری
فرايند رسوب گيری
اسيد ها و باز ها
بافر ها
تجزيه حجمی
استاندارد ها

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید