‌چکیده محتوای فایل

رادیکال های آزاد مولکول هایی اند که یک الکترون جفت نشده در مدار بیرونی خود دارند و بسیار ناپایدار بوده و به سرعت با ترکیبات دیگر وارد واکنش می شوند تا الکترون مورد نیاز خود را بدست آورند و ثبات یابند که گونه های رادیکال های آزاد شامل گونه فعال اکسیژن ROS مانند  آنیون سوپراکسید - پراکسید هیدروژن و رادیکال هیدروکسیل و گونه های نیتروژنRNS  شامل اکسید نیتریک و پراکسی نیتریت متعلق به این گروه اند...

‌فهرست

رادیکال های آزاد
هدف رادیکال های آزاد
سیستم های دفاعی در برابر رادیکال های آزاد
تشخیص رادیکال های آزاد
رادیکال های آزاد و بیماری های انسان
آنتی اکسیدان‌ها
آنتی اکسیدان و سیستم ایمنی
مواد غذایی دارای آنتی اکسیدان
درخت کهن ‌دار یا ژینگو

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید