‌چکیده محتوای فایل

یکی دﻳﮕﺮ از ﻓﺮاورده ﻫﺎى ﭼﻮب، ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎى ﻣﺮکب (کمپوزیت ها) است که از ترکیب ذرّات ﭼﻮب ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﻫﺎى آﻟﻰ مانند ﻓﺮاورده ﻫﺎى ﺗﺨﺘﻪ ﺧﺮده ﭼﻮب و ﺗﺨﺘﻪ ﭼﻨد ﻻﻳﻪ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﻫﺎى ﻣﻌدﻧﻰ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎى ﭼﻮب ﺳﻴﻤﺎن و ﭼﻮب وﮔﭻ ﻣﻰﺑﺎﺷد. در ﺳﺎل اول ﺑﺎ ﻓﺮاوردهﻫﺎى ﺗﺨﺘﻪ ﺧﺮده ﭼﻮب و ﺗﺨﺘﻪ ﻻﻳﻪ آﺷﻨﺎ ﺷدید. اﻳﻨک ﺑﺎ ﻓﺮاورده ﻫﺎى دﻳﮕﺮى از ﮔﺮوه ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎى ﻣﺮکب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷده ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﻫﺎى ﻣﻌدﻧﻰ (ﺳﻴﻤﺎن و ﮔﭻ) آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻴد شد...

‌فهرست

روکش مصنوعی
تخته های مرکب
ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎى ﭼﻮب ﺳﻴﻤﺎن وﭼﻮب ﮔﭻ
صفحات عایق صدا و حرارت و پرودت
بحث گروهی
تحقیق کنید
کاغذ ها
معرفی برخی از کاغذ ها و مقوا ها
کاغذ و مقوای فانتزی

این فایل را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بزاریدمنتشر شده در تاریخ: 1396/02/19
بازدید شده توسط 1296 نفر
تعداد دانلود این فایل : 17 مرتبه
در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید