‌چکیده محتوای فایل

 هدف از انجام اين آزمايش تهيه اسيد بوريک از بوراکس می باشد. ابتدا بوراکس را در آب گرم حل کرده و در مرحله بعد عمل خنثی سازی را با استفاده از اسيد کلريدريک انجام دهيد.
 اسيد بوريک (اسيد ارتوبوريک) اسيدی بسيار ضعيف است که از بوراتها و يا هيدروليز هاليدهای بور با  هيبريداسيون sp2 به دست می آيد. اين اسيد به صورت بلورهای سفيد سوزنی شکل است که در آن واحدهای B(OH)3 از طريق پيوند های هيدروژنی به يکديگر متصل شده اند و لايه های نامحدودی( با فاصله Aº 18/3) با تقارن تقريبا شش ضلعی تشکيل می دهند. 

‌فهرست

تهيه اسيد بوريک از بوراکس
تهيه آب اکسيژنه
ارزش حجمی پراکسيد هيدروژن
تهيه يک نمک مضاعف و يک کمپلکس
تهيه متاپريدات پتاسيم
تهيه تری پتاسيم هگزانيترو کبالت
تهيه پرمنگنات پتاسيم
اثر انتقال بار: واکنشهای منگنز
تهيه زاجها
تهيه کرومات سديم و بی کرومات سديم
تهيه رنگدانه ها
تهيه سديم تری پلی فسفات و تری فسفريک اسيد
تهيه فسفات سديم
پايدار کردن حالت اکسيداسيون در ترکيبات
تهيه هيپوکلريتهای سديم و کلسيم
تهيه تيوسولفات سديم

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید