‌چکیده محتوای فایل

یکی از دلایل نارضایتی مردم ازحکومت قاجار،از دست رفتن سرزمین هایی بود که به وسیله ی دولت های استعمارگرروس و انگلیس ازایران جداشده بودند. قسمت هایی که توسط روسیه ازایران جدا شدند عبارت بودند از:کل قفقازدرشمال غربی و منطقه ی ماوراًالنهر در شمال شرقی....درشرق وغرب دریای خزر،مناطق وایالت های وسیع وزرخیزی ازایران جداشدند....

‌فهرست

احمدشاه قاجار
ازدست رفتن سرزمین ها
غلبه استعماربرمملکت
استبداد دستگاه حاکم
الفت های مردم وعلماء با استعمار
سفرنامه ها
کتاب ها وآثاردیگر
صدای واقعی مظفرالدین شاه قاجار

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید