‌چکیده محتوای فایل

نگرش تمایل وخواسته جسمی وروانی افراد به بروز یک سری واکنش ها(رفتارها) به محرک های محیط  (دانش وآگاهی ). در صورت اضافه شدن نگرش به آموزش تمایل وگرایش فرد به انجام عمل بیشتر می شود...

‌فهرست

آموزش
برنامه ریزی دوره آموزشی
نیازسنجی آموزشی
طراحی و تنظیم اهداف آموزشی
طرح درس یا برنامه درسی
روشهای تــدریس
سهولت در امر یادگیری
ارزشیابی

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید