‌چکیده محتوای فایل

طرحهای اوليه گل در جوانه هايی تشکيل می شود يا شکل می گيرد که دستخوش تغييرات خاصی شده اند و اين تغييرات آنها را از حالت رويشی به حالت زايشی در می آورد. اين تغيير حالت با بيداری مريستم و پی ريزی طرح گل، دگرگونيهای شديد و وسيع آغاز می شود ( رشد سيستمهای غشايی، افزايش سنتز RNA و سپس پروتئينهای کامل و به دنبال آن افزايش تراکم ريبوزومی و غيره ) و با تشکيل پريموردياها، قطعات گل پايان می پذيرد...

‌فهرست

مقدمه
رشد و نمو درختان ميوه
توليد، انتقال و توزيع کربوهيدراتها
فيزيولوژی پيوند
نقش آب
گل انگيزی
نونهالي و گلدهي
تشکيل ميوه و گرده افشانی
تشکيل ميوه و نقش هورمونها در آن
مکانيسم تنک کردن شيميايی گل و ميوه
اندازه درختان و موضوعات پيری

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید