‌چکیده محتوای فایل

روش بار واحد يا روش کار مجازی:
1- قاب يا تير را با توجه به بارهای حقيقی وارد بر ان تحليل کرده ونيروهای داخلی حقيقی کليه اعضا را در گرههای انتهايی انها بدست می اوريم.
2- کليه بارهای واقعی وارد بر تبر يا قاب را حذف کرده ، سپس بر نقطه ای که تعيين تغير شکل آن مد نظر است، يک بار واحد (در راستای مورد نظر محاسبه تغيير شکل)اعمال می کنيم.قاب را برای بار واحد مجازی تحليل کرده و نيروهای داخلی مجازی کليه اعضا را در گره های انتهايی آنها بدست می اوريم.
3- در صورت لزوم تير (اعضای قاب) را به قطعات کوچکتر تقسيم می کنيم.بطوريکه مقادير  EI و لنگرهای خمشی در طول قطعات مزبور توابعی پيوسته باشند.
4- در طول هر يک از قطعات حاصل از مرحله3،تابع M (لنگر خمشی حاصل از بارهای حقيقی) و تابعm  (لنگر خمشی مجازی ناشی از بار واحد مجازی) را مشخص می کنيم.بايد توجه داشت که برای محاسبه توابع ...

‌فهرست

فصل انرژي
پيچشی
خمشی
خمش ناخالص متغیر
قضاياي کاستیگليانو
روش بار واحد يا روش کار مجازی
قضيه حداقل کار
قضيه تقابل ماکسول و بتی
قضايای لنگر سطح
روش نيرو يا اصل اجتماع اثر قوا
روش تغيير مکان
روش تیر مزدوج یا روش بار الاستیک
خط تاثیر خرپا
خيز خرپا

این فایل را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بزاریدمنتشر شده در تاریخ: 1399/09/01
بازدید شده توسط 2437 نفر
تعداد دانلود این فایل : 3 مرتبه
در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید