‌چکیده محتوای فایل

تا کنون صورت بندی های مختلفی برای مدلسازی سیستم های واکنشی معرفی شده که این صورت بندی ها ،برای تحلیل سیستم ها به منظور ارزیابی جنبه های عملیاتی و درستی یابی جنبه های وظیفه مندی آنها مورد استفاده قرار می گیرد...

‌فهرست

مقدمه و تاریخچه
شبکه petri
بسط های petri net
Petri net رنگی
Petri netزمانی
Petri net سلسله مراتبی
بررسی برخی مسائل
نتیجه گیری

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید