‌چکیده محتوای فایل

آنزیم ها، ترکيباتي پروتئيني هستند که به عنوان بيوکاتاليزور  برخي از واکنشهاي خاص بيو شيميايي بخش کوچکي از مواد غذايي را تشکيل مي دهند  و ممکن است باعث ايجاد اثرات مطلوب يا نامطلوب در ماده غذايي شوند   اين مواد با کاهش انرژي اکتيواسيون  باعث افزايش سرعت واکنش شده  و ممکن است پروتئين ساده بوده و يا داراي کوفاکتور هايي ازجمله حاوي يونهاي فلزي باشند .
و ... .

‌فهرست

آنزيم ها
نامگذاري آنزيم ها
کوفاکتورها
مکانیسم عمل آنزیم ها
آلفا آميلاز
بتا آميلاز
گلوکز آميلاز
پولولاناز
بتا گالاکتوزيداز
پروتئازها
لیپاز ها
پلی فنل اکسیداز ها
واکنش قهوه اي شدن
روشهاي کنترل قهوه اي شدن آنزيماتيک
سولفيت ها
ليپوکسي ژناز
اسکوربیک اسید اکسیداز
گلوکز اکسيداز
کاتالاز
پراکسيدازها
گزانتین اکسيداز
آنزيم هاي پکتيکي
فيتازها
هيدرولازها
طبقه بندي هيدرولازها
روشهاي تثبيت آنزيم

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید