‌چکیده محتوای فایل

به وسيله اسپكتروفتومتر شدت رنگ محلول ها را با دقت اندازه گيري میکنند.
دستگاه هایی كه براي رنگ سنجي به كار برده مي شوند الكتروفتومترو يا اسپكتروفتومتر ناميده میشوند.
و ... .

‌فهرست

کاربرد اسپکتروفتومتری در بیوشیمی
اندازه گيري غلظت یک محلول
جذب و عبور
جذب یک محلول
روش هاي جدا كردن مواد از يكديگر
آزمايش قند ها يا گلوسيد ها
واكنش رنگي قند ها
واكنش هاي اختصاصي قند ها
تعيين مقدار گلوكز يا ساير قند هاي احيا كننده
گلوكزاوری
تست گلوكز اكسيداز
ليپيد ها يا چربي ها
كلسترول
کاربرد عدد صابونی
اندازه گيري انديس صابوني
انديس پراكسيد
اسيد هاي آمينه و پروتئين ها
تعريف PH ايزو الكتريك
آنزيم ها

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید