‌چکیده محتوای فایل

شاگردی که در نخستین روز مدرسه با لبخند و محبت معلم مواجهه شود و احساس خوبی به او دست بدهد. چنین فردی به علت هم زمانی و مجاورت رفتار معلم با مدرسه، درس و... نسبت به این عوامل نیز ممکن است حس خوبی داشته باشد. عکس این قضیه نیز صادق است ...

‌فهرست

یادگیری
یادگیری از نگاه نظریه های یادگیری
ویژگی های تدریس
مفهوم تدریس از دیدگاه های مختلف
ارتباط و نقش آن در آموزش
انواع ارتباط
موانع ارتباط
طراحی آموزشی
انواع اهداف آموزشی
ارزشیابی
انواع ارزشیابی از لحاظ زمانی
قواعد تهیه طرح درس
روش های تدریس
روش سخنرانی
روش تدریس تسلط یاب
روش یادسپاری
روش تدریس بحث گروهی
روش تدریس یادگیری مشارکتی

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید