‌چکیده محتوای فایل

مکانیسم های درگیر در نقل و انتقال مولکول ها و یون ها از طریق غشای سلولی را می توان به دو گروه تقسیم کرد: 1-نقل و انتقالی که به عمل پروتئین های خاص در غشا نیاز دارد.(انتقال با واسطه)  2- انتقال از طریق غشا که با وساطت و میانجی گری  حامل نمی باشد...

‌فهرست

انتشار ساده
انتشار تسهیل شده
پروتئینهای حامل
فشار اسمزی
انتقال فعال
انتقال فعال اولیه
انتقال فعال ثانویه

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید