‌چکیده محتوای فایل

در اثر جایگزین کردن متوالی یک هیدروژن انتهایی با یک گروه متیل در الکان های راست زنجیر سری همولوگ این الکان ها تشکیل می شود. در صورتیکه اتم های هیدروژن داخلی را با گروه های الکیل جایگزین کنیم تعداد زیادی الکان با زنجیر جانبی تشکیل می شود.
و ... .

‌فهرست

الکان ها
انواع کربن
انواع هیدروژن
ساختمان متان
اتان
کانفورماسیون
دیاگرام انرژی
هیدروژناسیون الکن ها و الکین ها
کربوکسیل زدایی اسید ها
الکترولیز نمک اسید آلی
پروپان
ایزومر

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید