‌چکیده محتوای فایل

اهداف کلی درس:  هدف کلی از درس تاریخ ادبیات 2 آشنایی دانشجو با کلیاتی درباره  اوضاع اجتماعی  و ادبی دوره غزنویان،سلجوقیان، اتابکان، خوارزمشاهیان و خاندان مغول و ......و گویندگان این ادوار است....

‌فهرست

اوضاع ادبی ایران در دوره غزنویان و غیره
شاعران معروف عصر غزنوی،آل زیار
دیالمه آل بویه،غوریان
نثر نویسان وعلمای معروف عصر غزنویان
اوضاع اجتماعی و ادبی ایران در عصر
سلجوقیان و اتابکان
شاعران معروف عصر سلجوقیان و
اتابکان آذربایجان
اوضاع اجتماعی و ادبی ایران در دوره
خوارزمشاهیان
شاعران،نثر نویسان و علمای معروف
عصر خوارزمشاهیان
اوضاع اجتماعی و ادبی ایران در دوره
مغول
اوضاع اجتماعی و ادبی ایران

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید