‌چکیده محتوای فایل

عوامل نگهدارنده گاهی برای نگهداری شير و جلوگيری از فساد و زمانی برای تبديل شير فاسد و خراب به شيری که دارای ظاهر معمولی باشد, اضافه ميگردند. حالت اول طبيعی بوده و حالت دوم تقلب محسوب می شود.
و ... .

‌فهرست

جستجو و اندازه گيری بيکرمات دوپتاس
جستجوی فرمل
جستجوی آب اکسيژنه
جستجوی اسيدبوريک (وبوراتها)
جستجوی اسيدساليسيليک (وساليسيلاتها)
اندازه گيری کربناتها و بيکربناتهای قليايي
جستجوی هيپوکلريت ها

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید